Privacyverklaring

We streven ernaar de privacy van de bezoekers van onze website te beschermen; in dit beleid kan u lezen hoe we uw persoonlijke gegevens zullen behandelen.


Privacyverklaring
Tijdens uw bezoek aan deze website of bij deelname aan een van onze evenementen, kan u gevraagd worden ons bepaalde informatie te bezorgen, deze informatie zal onder andere bestaan uit persoonsgegevens. We streven ernaar de privacy van bezoekers van onze website (hierna ‘Bezoekers’) en deelnemers aan onze evenementen (hierna ‘Deelnemers) te beschermen; we zullen deze dan ook enkel verwerken zoals hieronder beschreven en zullen nooit enige informatie of licenties daartoe verkopen, verhuren, delen, publiek maken of op een andere wijze overmaken tenzij zoals omschreven in deze Privacyverklaring. 

Uw persoonsgegevens zijn belangrijk, we verzoeken u dan ook deze privacyverklaring aandachtig te lezen.

Welke informatie wordt verzameld?
De volgende soorten persoonlijke gegevens kunnen worden ingezameld, bewaard en gebruikt:
• informatie over uw bezoek en het gebruik van deze website (zoals uw IP-adres, geografische locatie, type browser, verwijzingsbron, de duurtijd van uw bezoek en het aantal bekeken pagina's);
• informatie die u ons verschaft om u te registreren zoals uw contactgegevens, leeftijd, gender; ;
• informatie die u ons verschaft om u in te schrijven op onze websitediensten, e-mailberichten en/of nieuwsbrieven;
• camerabeelden al dan niet met geluidsopname;
• elke andere informatie die u ons verschaft.
In elk formulier dat u ter plaatse, via mail of op onze website invult, zal met een asterisk (*) aanduiden welke informatie optioneel is en het u dus volkomen vrij is deze al dan niet te verschaffen. Alle andere informatie hebben we nodig voor uw inschrijving, registratie of bezoek, en kan zonder mededelen ervan niet uitgevoerd worden.


Cookies
Aan de hand van cookies die we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website analyseren we het gebruik ervan. Via een analysetool worden uit al die cookies statistische en andere informatie gegenereerd over het gebruik van de website.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens, zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden omschreven.
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om:
• de website te beheren;
• u de e-mailberichten (nieuwsbrieven) die u specifiek hebt aangevraagd te versturen;
• deelname aan onze evenementen te verzekeren en organiseren.
Alle persoonlijke gegevens zullen worden bewaard zolang dit nodig is voor het gebruik van uw account, het behandelen van uw vraag, uw deelname aan onze events en tot u aangeeft niet langer toe te stemmen met het ontvangen van nieuwsbrieven en/of andere marketinginformatie. Nadien zal uw informatie verwijderd dan wel geanonimiseerd worden.

Niettegenstaande het voorgaande, is het mogelijk dat in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving, of omwille van de bewijslast, uw persoonlijke gegevens langer bewaard worden meer specifiek tot de verjaringstermijn verlopen is (dewelke in de meeste gevallen 10 jaar bedraagt).

Waar u persoonlijke gegevens opgeeft voor publicatie op onze website, zullen we deze publiceren of gebruiken in overeenstemming met de toestemming die u ons geeft. Zonder uw expliciete toestemming zullen we uw persoonlijke gegevens niet voor direct marketing aanwenden.

Verspreiding van gegevens
Verwerking van uw persoonlijke informatie kan inhouden dat deze worden verzonden aan onze werknemers, directieleden, agenten, leveranciers of onderaannemers in zoverre dit vereist is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden omschreven.
Bovendien kan uw persoonlijke informatie worden verwerkt en/of gedeeld:
• in zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn;
• in het kader van gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures;
• om onze wettelijke rechten tot stand te brengen, uit te oefenen of te verdedigen.
Tenzij anders vermeld in deze Privacyverklaring zullen uw gegevens niet aan derden worden vrijgeven.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens kan eveneens inhouden dat deze naar servers buiten België en bij uitbreiding buiten de Europese Economische Ruimte verstuurd worden (eigen dan wel servers van onderaannemers of consultants). We doen onze uiterste best ervoor te zorgen dat de ontvangers van uw persoonlijke gegevens, op eenzelfde of vergelijkbare manier uw persoonlijke gegevens beveiligd en verwerkt in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wetgeving. In geval verwerking in landen buiten de Europese Economische Ruimte, gebeurt dit onder andere door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst volgens het model van de Europese Commissie (‘Standard Clauses’).

U dient er zich van bewust te zijn dat de persoonlijke gegevens die u voor publicatie op de website opgeeft, op het internet worden gepubliceerd en bijgevolg wereldwijd beschikbaar worden via het internet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat met de persoonlijke gegevens gebeurt na de publicatie.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens
Er zullen technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen worden getroffen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen (zoals firewalling, use of access rights and multifactor authentication, advanced threat protection (by using threat intelligence feeds), patch and vulnerability management. Indien we een beroep doen op derden voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, doen we ons uiterste best ervoor te zorgen dat zij dezelfde of gelijkaardige veiligheidsmaatregelen treffen.

Beleidswijziging
Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt aan de hand van de publicatie van een nieuwe versie op onze website. We raden u aan deze pagina af en toe te controleren om te verzekeren dat u tevreden bent met deze wijzigingen.

Uw rechten
U blijft te allen tijde eigenaar van de door u verschafte informatie. Bijgevolg worden u volgende rechten toegekend: 
In overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving heeft u het recht:
• uw persoonlijke gegevens in te kijken;
• een kopij van uw persoonlijke gegevens op te vragen;
• uw persoonlijke gegevens te laten aanpassen;
• te verzoeken uw persoonlijke gegevens over te maken aan een derde partij van uw keuze;
• uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen uit onze bestanden.

U kan ten allen tijde uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden zoals onze nieuwsbrief, intrekken onder andere door gebruik te maken van de ‘uitschrijf’-link in zulke e-mails.

Daarnaast kan u elk misbruik van uw persoonlijke gegevens melden op het adres hieronder vermeld. 

Gelieve bewust te zijn dat het verzamelen van sommige informatie noodzakelijk is voor het maken van reserveringen, deelname aan events, etc.  en/of wettelijk verplicht is. Zonder deze informatie kunnen wij u niet toelaten aan onze events deel te nemen. 

Websites van derden
De website bevat links naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of -praktijken van websites van derden.

Contact
Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring of de onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, u een klacht wenst neer te leggen ivm misbruik, een toestemming wenst in te trekken of uw rechten zoals hierboven verwoord wenst uit te oefenen, kan u een e-mail sturen naar info@phoebusfoundation.org of een brief versturen naar de kanselarij van The Phoebus Foundation, Jan Van Rijswijcklaan 126, 2018 Antwerpen.